Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ
ОТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ГЕО МИЛЕВ” –  СТАРА ЗАГОРА

 

  1. Покупката на билет от Драматичен театър „Гео Милев“ – гр. Стара Загора (Театъра) осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от Театъра или в същия сценично произведение, за което се отнася билетът, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи страните – Театъра и него, както и последващите билетопритежатели на закупените билети от съответната покупка, като се счита, че е сключил договор с Театъра при тези общи условия.
  2. Билетът съдържа следната информация – име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата. При представяне на постановка в пространство, различно от зрителна зала, реквизитите на билета биха могли да са различни от посочените в предходното изречение, за да отговарят на спецификата на съответното пространство
  3. Всички представления се провеждат в залите на театъра на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев” 28, освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и върху билета друго място на провеждане. С покупката на билети за представления, които се представят в Лапидариума на Регионален исторически музей – Стара Загора, напр., купувачът и съответно всички билетоприносители, на които той предостави закупените билети, приемат и се съгласяват, че сценичното произведение ще бъде представено в открито пространство, обявено предварително.
  4. Купувачът е длъжен да провери изписаните върху билета данни преди напускане на билетната каса, а при покупка онлайн да провери избора си на заглавие, дата и места преди потвърждаване на покупката чрез заплащането й.
  5. След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е у билетопритежателя.
  6. Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид.
  7. В случай на отмяна или отлагане на представление от собствената продукция на Театъра, същият се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:
   7.1. Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за отмененото или отложено представление;
   7.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;
   7.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от собствената продукция на Драматичен театър „Гео Милев” Стара Загора, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената:
   – ако новият билет е по-евтин, Театърът не дължи възстановяване на разликата,
   – ако наличните свободни места са по-скъпи, разликата в цената на билета е за сметка на Театъра.
   7.4. В случаите на т. 7.2 и 7.3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.
  8. В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на чл. 7, т. 2 и 3.
  9. С продажбата на билет Драматичен театър „Гео Милев” Стара Загора се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.
  10. С покупката си на билет билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:
   10.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт (ако представлението е с антракт). В случай че закупеното от него място/места са заети преди началния час на сценичното произведение, зрителят следва да се обърне за съдействие към най-близкия разпоредител. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата на зрителите, ако същите не са ги заели до обявения начален час;
   10.2. Да не пуши в сградите на Театъра, както и в други пространства, в които Театърът представя сценично произведение;
   10.3. Да не внася храна и напитки в залите и в други пространства, в които Театърът представя сценично произведение;
   10.4. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;
   10.5. Да изключи всяка техника, която може да произведе звук или светлина по време на представлението;
   10.6. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;
  11. Предоставяните от Театъра отстъпки от цените на билетите за пенсионери (по възраст) и учащи (редовно обучение), се получават само лично, срещу представяне на документ със снимка на притежателя му, удостоверяващ правото на купувача да използва отстъпката.
  12. За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен.
  13. Отстъпките, предоставяни от Драматичен театър-Пловдив, важат само за собствената продукция на Театъра.
  14. Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта на Театъра https://dtgeomilev.com/
  15. Неразделна част от настоящите Общи условия са Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет.
  16. Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от Драматичен театър „Гео Милев” Стара Загора и обвързват от момента на покупката всяко лице, закупило билет от Театъра, както и всички последващи билетоприносители. Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва покупките, станали след датата на промяната.
 
УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Този документ е неразделна част от Общите условия за покупка на билети от Драматичен театър „Гео Милев” Стара Загора.
За Драматичен театър „Гео Милев” Стара Загора
   1. Уебсайтът www. dtgeomilev.com,  предлагащ онлайн продажба на билети е собственост на Драматичен театър „Гео Милев“, ЕИК: 000804058, със седалище и адрес на управление: Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ 28, тел.: 042 626 978, e-mail адрес: dt_geomilev@abv.bg
Предлагани услуги и стоки
   1. В сайта се предлагат билети за сценични произведения от репертоара и от програмата на Драматичен театър „Гео Милев“, Стара Загора. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, жанр, начален час и продължителност, зала или пространство, в които ще се представи всяка постановка.
Ценова политика
   1. Цените на билетите за всеки спектакъл са различни и са обозначени върху зрителските места в онлайн схемите на залите. Цените са в български левове и са крайни. Не включват ДДС – продажбата на билети за сценични изкуства е освободена доставка съгласно чл. 42, ал. 1 на ЗДДС.
Лични данни
   1. Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора, полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в
www. dtgeomilev.com. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билети. Запознайте се с Декларацията за поверителност на Драматичен театър „Гео Милев“ – гр. Стара Загора – тук.
   1. В случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Драматичен театър „Гео Милев” Стара Загора има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
   2. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система БОРИКА, гарантираща сигурността им. www. dtgeomilev.com не съхранява номера на банкови карти.