Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

"Ан­ти­го­на" тръ­г­ва на ста­ро­за­гор­с­ка сце­на

На 11 март 2010 г. на ка­мер­на сце­на Дра­ма­ти­чен те­а­тър "Гео Ми­лев" ще пре­д­с­та­ви но­ва­та си пре­ми­е­ра "Ан­ти­го­на" от Со­фо­къл. Спе­к­та­къ­лът е по про­г­ра­ма­та от уче­б­но-об­ра­зо­ва­тел­ния ци­къл, фи­нан­си­ран от Об­щи­на Ста­ра За­го­ра.

Сце­ни­ч­ни­ят ва­ри­ант е де­ло на дра­ма­тур­га на те­а­тъ­ра по­е­те­са­та Ма­рия До­не­ва. Ре­жи­сьор е Иве­лин Ке­ра­нов. Сце­но­г­ра­фи­я­та и ко­с­тю­ми­те са на ху­до­ж­ни­ч­ка­та Те­о­до­ра Ла­за­ро­ва. Хо­ре­о­г­раф е Ва­ле­ри Кон­д­ра­т­цев.

Дей­с­т­ва­щи­те ли­ца и из­пъл­ни­те­ли са Кре­он - Ста­ни­с­лав Ста­нев (гост от Ку­к­ле­ния те­а­тър), Ан­ти­го­на - Иве­ли­на Ко­ле­ва, Ис­ме­на - Све­т­ла То­до­ро­ва, Хе­мон - Па­в­лин Та­нев, Бо­рис Та­с­ков (гост), Едип - Сте­фан Бо­ри­сов.

"Пре­ком­по­зи­ра­х­ме до­ня­къ­де пи­е­са­та на Со­фо­къл "Ан­ти­го­на" та­ка че да ста­не по-ада­п­ти­в­на и ле­с­на за въз­при­е­ма­не. То­ва е мно­го те­ж­ка тра­ге­дия, в ко­я­то на фи­на­ла по­ч­ти вси­ч­ки уми­рат, - уто­ч­ни До­не­ва.- Из­ме­с­ти­х­ме ак­цен­та вър­ху по­ли­ти­ка­та в пи­е­са­та.

Гла­в­ни­ят ге­рой в на­ша­та вер­сия е не Ан­ти­го­на, а Кре­он. Ос­но­в­ни­ят про­б­лем е, че мно­го ле­с­но е да си при­н­ци­пен за не­ща, ко­и­то не те за­ся­гат. Вла­с­т­ник, кой­то дър­жи на при­н­ци­пи­те си, по­ня­ко­га се на­ла­га да взе­ме мно­го тру­д­ни ре­ше­ния. Осо­бе­но, ко­га­то вси­ч­ки ис­кат от не­го да пра­ви ком­п­ро­ми­си. Не­го­ва­та край­на при­н­ци­п­ност, ко­я­то не би сле­д­ва­ло да е ло­шо ка­че­с­т­во, до­ве­ж­да до те­зи фа­тал­ни по­с­ле­д­с­т­вия.

В "Ан­ти­го­на" ни­кой не е лош. На­про­тив, все­ки има сво­я­та пра­в­да. По пи­е­са дей­с­т­ви­е­то се раз­ви­ва в ед­но вре­ме, ко­га­то оби­чай­но­то пра­во се съ­в­ме­с­тя­ва с пи­са­но­то пра­во, от ко­е­то не­из­бе­ж­но сле­д­ват ци­ви­ли­за­ци­он­ни кон­ф­ли­к­ти.

От дру­га стра­на, пи­е­са­та е из­к­лю­чи­тел­но ак­ту­ал­на. За все­ки чо­век, кой­то има власт в се­бе си те­зи из­бо­ри са ак­ту­ал­ни и на­ле­жа­щи и не­мо­же чо­век да ги из­бе­г­не. Ком­п­ро­ми­сът е ко­га оп­ра­в­дан, ко­га - ра­зу­мен, ко­га не тря­б­ва да се до­пу­с­ка в ни­ка­къв слу­чай".

Ро­си­ца АЛЕКСАНДРОВА

в-к "Старозагорски новини" - 4 март 2010

"));